Ons onderwijs

Wat willen wij dat leerlingen bij ons op school leren? Hoe zorgen wij dat we onderwijs bieden dat aansluit bij onze missie en visie? Welke opdracht geven wij onszelf naar aanleiding van ontwikkelingen in de school en samenleving? Kortom: hoe geven wij onze leerlingen het best denkbare onderwijs?

Goed onderwijs…

…is gefundeerd

Goed onderwijs is voor ons doelbewust en betekenisvol.  Wij stellen ons regelmatig de vraag: Wat willen wij onze leerlingen meegeven? Welk doel streven wij met ons onderwijs na en waarom maken wij welke onderwijskundige keuzes?’

Goed onderwijs is voor ons vakmanschap en vraagt om maatwerk. Onderwijs en lesgeven is een complexe zaak en staat onder veel invloeden. Wij nemen de ruimte om te onderzoeken wat werkt en te experimenteren: na een les die niet goed lukte, krijg je gelukkig snel een nieuwe kans! Onderzoek geeft een onderbouwde richting en maakt duidelijk wat werkt, maar deze informatie moet altijd vertaald worden naar onze leerlingen en groepen.

…is gericht op brede ontwikkeling

We spreken over onderwijs van kwaliteit wanneer leerlingen optimale ontwikkelmogelijkheden krijgen die hen in staat stellen zich goed te verhouden tot hun naaste en tot de samenleving in het licht van Gods Koninkrijk. Het gaat daarbij om het effectief aanleren van kennis, inzicht en vaardigheden en ook om vorming van de leerling; dan hebben we het over de persoonlijke ontwikkeling en vorming in relatie tot de ander en in relatie tot tradities en de maatschappij. Deze elementen staan niet los van elkaar maar hangen met elkaar samen. Als je leerlingen leert lezen en schrijven is de vervolgvraag: en wat doe je daar mee?

Het onderwijsaanbod op onze school is daarom gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen. Het stimuleren van persoonlijk leiderschap zien we als een belangrijk thema: wij willen daarbij leerlingen meegeven dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door wie je bent en wat je kunt . Op onze school ontdekken leerlingen waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden, waar ze blij van worden. Ze krijgen steun om te leren omgaan met je beperkingen en tekortkomingen: “Je kan niet alles, je vindt dingen lastig, je voelt je niet altijd gelukkig”. Samen met de ouders laten we kinderen ontdekken dat ze met al hun mogelijkheden en beperkingen fantastisch zijn zoals ze zijn. Het is ons verlangen dat iedere leerling bij het afsluiten van de basisschooltijd zich een bijzonder en geliefd kind van God weet en goed voorbereid klaar is voor de volgende stap.

…is duurzaam

Duurzame ontwikkeling streeft ernaar om in samenhang verschillende doelen te bereiken: goed voor 1) mens, 2) milieu en 3) maatschappij, overal, nu en later. Duurzaam onderwijs gaat voor ons over deze drie elementen. Wij zien het als onze opdracht en gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk voor elkaar en de aarde te zorgen. Dat betekent dat wij als EBS De Parel nadrukkelijk en uitgesproken aandacht willen geven aan duurzaamheidsvraagstukken en aan mens- en burgerschapsvorming. Zichtbaar in de keuzes die we als organisatie maken bij bijvoorbeeld inkoop en renovatie, maar ook zeker in de vorming en bewustwording van onze leerlingen. Het is soms best een zoektocht hoe je deze ambities praktisch vormgeeft en hoe je je als christelijke school echt onderscheidt op dit vlak. De komende periode stimuleren we daarom het denken, spreken en delen van goede voorbeelden op dit gebied, om zo samen ook deze opdracht te realiseren.

…is gericht op verbetering

Wij willen als school, als leerkrachten samen onze leerlingen het best denkbare onderwijs bieden. Als school hebben we minimum- en streefdoelen opgesteld voor de toetsen van CITO LVS. De doelen hebben we opgesteld aan de hand van een analyse van de leerlingenpopulatie.  Deze doelen worden ten minste twee keer per jaar getoetst en geëvalueerd.

Als ‘verantwoordelijke liefhebber van je vak en leerlingen’ stellen leerkrachten met vaste regelmaat de vragen: “Hoe gaat het met de ontwikkeling van dit kind? Welke doelen stel ik voor haar/hem? Hoe ga ik dat doel bereiken, ofwel: welk aanbod en welke aanpak passen daarbij? En: is wat ik doe het goede, levert het op wat ik wil?”. Zowel op leerkracht- als op teamniveau wordt het effect van het eigen handelen, de kwaliteit van de opbrengsten en het onderwijsleerproces ten minste twee keer per jaar geëvalueerd. Op EBS De Parel werken we hiervoor met het 4D-model van de CED-groep.  De 4D’s staan hierin voor: data, duiden, doelen, doen.

…maak je samen

Goed onderwijs dat maak je samen, in dialoog met leerlingen, ouders, collega’s en partners in de omgeving. Wij zien leerlingen en ouders vanzelfsprekend als de belangrijkste partners in het onderwijs: ouders hebben een bepalende invloed op de vorming van hun kinderen. Wij willen samen met ouders een prettig leef- en werkklimaat creëren waardoor kinderen optimaal ondersteund worden in hun leer- en ontwikkelproces. Ouders en school doen dit ieder vanuit de eigen professionele rol, deskundigheid en verantwoordelijkheid.

Ouders van De Parel zijn betrokken ouders en worden zo veel als mogelijk betrokken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door het voeren van ‘omgekeerde 10-minuten gesprekken’, ruimte voor tussentijdse afstem- of overlegmomenten via onze Parro-app waarmee contact kan worden gelegd met leerkracht of koffie-ochtenden. Ouders hebben ook een advies en instemmingsrol en nemen deel in de identiteitscommissie en medezeggenschapsraad. Ook faciliteren we ouderavonden rondom bepaalde thema’s die passen bij onderwijs, opvoeding en christen zijn.

Bij het opstellen van een specifiek plan voor een leerling worden ouders actief betrokken. De GGD,  CorDeo Onderwijspunt, samenwerkingsverband De Eem en wijkteam ondersteunen in het vormgeven van een ‘passend aanbod’.

In de praktijk

Wij gaan voor doelbewust en betekenisvol onderwijs. We geloven in de kracht van spelend leren en thematisch onderwijs – onderwijs dat wordt aangeboden vanuit een sterke basis in een betekenisvolle context.  Vanuit onze onderwijskundige visie en de ontwikkelfase van onze school werken we de komende jaren aan de volgende thema’s:

– een stevige basis voor taal, spelling, rekenen en lezen,

– een doorgaande lijn in spelend leren,

– een betekenisvol thematisch aanbod voor wereldoriëntatie en creatieve vorming.