Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatie-technologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR leden.

Samenstelling

Zoals aangegeven, bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De locatieleider maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek deel aan de vergaderingen. De MR bestaat uit 4 deelnemers; 2 leerkrachten en 2 ouders:

Leerkrachten: Maria van der Lugt, Rick Westeneng

Ouders: Lianne Broer, Norma Lock

Documenten

Jaarverslag 2022-2023

Activiteitenplan 2023-2024